آخرین توضیحات مشاور وزیر صمت درباره خودروهای وارداتی

منبع خبر: پارسینه
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66328839/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA%DB%8C