آخرین قیمت شاهین امروز 18 اردیبهشت 1403 با رشد 170 میلیونی قیمت در 4 ماه

منبع خبر: آفتاب نو
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14030271787754289152/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D8%B1