آمار تولید خودرو در 1402/رقابتی شدن بازار با واردات خودرو

منبع خبر: وانا نیوز
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14021269946713933824/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-1402%2F%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88