آیا راه مقابله با واردات کالای مشابه داخلی افزایش نرخ ارز است؟ /نقش گنگستر ها در اقتصاد ایران! /4 مسیر برای رساندن پیشرفت ها به سفره مردم

اما این سهم در کشور های مختلف در مقیاس اقتصاد رسمی متفاوت می باشد.

نرخ اقتصاد زیرزمینی در هر کشور نمایشگر میزان عدم شفافیت اقتصاد آن کشور و شاخص حجم پول ،یف در آن اقتصاد به حساب می آید.

رونق دلالی با خودرو های اسقاطی!، جزییات یکی از پیچیده ترین پروژه های اطلاعاتی سال های اخیر، کودکان قرب، فیلترینگ، هت تریک قهرم، دختران، – در ادامه تعدادی از یادداشت ها و سرمقاله های منتشره در رو،مه های امروز را مرور می کنیم:    نقش گنگستر ها در اقتصاد ایران!  محمد علی وکیلی طی یادداشتی در شماره امروز ابتکار با ،وان نقش گنگستر ها در اقتصاد ایران! نوشت: بازار سیاه یا افتصاد زیرزمینی که بدون حمایت رسمی و به شکل غیرقانونی به فعالیت خود ادامه می دهد در همه جای دنیا وجود دارد؛ در واقع اقتصاد ناپاک و سیاه همیشه سهمی از اقتصاد کشور ها را دارد.

به عبارتی در هر کشوری که گردش، منشا و مقصد پول در آن نامشخص باشد و افراد نوکیسه و میلیاردر های یک شبه در آن زیاد باشد اقتصاد آن کشور تحت تاثیر اقتصاد زیرزمینی است؛ و امروز شوربختانه اقتصاد ایران با مختصات فوق شناسایی می شود.


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020608217032056832/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%86%D8%B1%D8%AE

اینکه در ایران اقتصاد سیاه دارای چه نرخی است محل اختلاف می باشد.

اما تقریباً عدد چهل درصد در مقیاس نرخ اقتصاد رسمی مورد اجماع می باشد.