احتمال شروع واردات خودرو از اسفندماه/ شرایط واردات خودرو توسط اشخاص حقوقی چیست؟

دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65858269/%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%87%2F-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7