احتمال گرانی خودرو با نزدیک شدن به پایان سال

منبع خبر: رویداد 24
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020809442218299392/%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84