ادامه تولید پژو پارس تا خرداد 1403/ متقاضیان به زودی فراخوان می شوند

منبع خبر: قدس آنلاین
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14021228710372818944/%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%BE%DA%98%D9%88-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D8%A7-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-1403%2F-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%88%D8%AF%DB%8C