ادامه سیاست شکست خورده قیمت گذاری

منبع خبر: تحریریه
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66413425/%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C