ادامه موج گرانی ها در دولت رییسی

منبع خبر: مستقل آنلاین
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14030100445571764224/%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%AC-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3%DB%8C