از زمان انتخابات 1400 کاملاً قابل حدس بود که تنگناهای جدی در پیش استاز زمان انتخابات 1400 کاملاً قابل حدس بود که مردم و جامعه به سمت تنگناهای جدی خواهند رفت. بدون تعامل با دنیا، اقتصاد ایران فلج خواهد ماند. – افزایش قیمت دلار و گر، افسارگسیخته، برای اقشار مختلف جامعه، آینده را تیره و تار می نمایاند. برنامه ریزی خانواده ها برای ،ید مسکن، خودرو،
منبع خبر: مستقل آنلاین
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14011214422519660544/%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%8B-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%AD%D8%AF%D8%B3-%D8%A8%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D9%87-%D8%AA%D9%86%DA%AF%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C