افت قیمت خودرو درنبود مشتری

منبع خبر: بدینسان
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020527662061219840/%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C