افزایش تولید ارابه مرگ جدید!

منبع خبر: تحریریه
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66918532/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%21