افزایش تولید با خصوصی سازی محقق می شود | تولید کنندگان نمی

تولید کنندگان نمی توانند همه م،ومات زنجیره تولید را با کیفیتی که می خواهند تهیه کنند و مهمترین مشکل برای افزایش تولید زنجیره تامین است؛ زنجیره تامین مشکلی جدی است.

قطعه سازی از زنجیره های مهم تولید خودرو است که خود به صنایع دیگری مانند پلیمر، فولاد و مس و.

 حمید صالحی در پاسخ به این سوال که چه موانعی برای تحقق شعار سال مبنی بر افزایش تولید در صنعت خودرو وجود دارد، گفت: قو،ن دست و پاگیر فرآیند تولید را پرریسک و طول، می کنند به همین ترتیب مشکلات انتقال ارز نیز چالش تولید است.

وی در خصوص مشکلات تولید در شرایط تحریمی گفت: به دلیل شرایط تحریمی با قطعه سازان تراز کار نمی کنیم و نمی تو،م تعاملات فنی و فناورانه با یکدیگر داشته باشیم.


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020320877921781760/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D9%82%D9%82-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

این توضیحات حمید صالحی معاون برنامه ریزی شرکت قطعه سازی کروز است وقتی در برابر این پرسش قرار گرفت که، مهمترین مشکل افزایش تولید در صنعت خودروسازی چیست؟او توضیح می دهد، اگر تولید کننده نتواند زنجیره تامین را بر اساس استانداردها مورد نظر خود تهیه کند، محصول نهایی با کیفیت نخواهد بود و منجر به نارضایتی مصرف کننده می شود.

خودروسازی صنعتی پیچیده است که به زعم کارشناسان برای تولید خودرو حداقل شصت زنجیره به طور مستقیم درگیر فرآیند می ‎شوند تا خودرو تولید شود.

وابسته است.