افزایش 15 تا 25 میلیون تومانی نرخ خودرو

منبع خبر: رو،مه تعادل
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020408529046231040/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D8%A7-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88