افزایش 44درصدی تولیدکامل در ایران خودرو/برنامه تولید 210هزار دستگاه خودرو در سه ماهه پایانی سال

منبع خبر: ایرنا
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66012526/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-44%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%2F%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-210%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88