افشاگری خاک خوردن 12 ساله خودرو احمدی نژاد در پارکینگ بهزیستی

منبع خبر: منیبان
دسته بندی خبر: سیاسی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66862506/%D8%A7%D9%81%D8%B4%D8%A7%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%DA%A9-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%A8%D9%87%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C