اقتصاد دستوری ، پاشنه آشیل اقتصاد ایران/ نقش پررنگ خودروسازان در کاهش ارزش پول ملی

منبع خبر: اقتصاد 24
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020109604144343040/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%8C-%D9%BE%D8%A7%D8%B4%D9%86%D9%87-%D8%A2%D8%B4%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%2F-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D9%BE%D8%B1%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86