امکان افزایش مهلت واریز وجه شاهین وجود دارد

منبع خبر: کارآفرین نیوز
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020700035566473216/%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%D9%88%D8%AC%D9%87-%C2%AB%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%86%C2%BB-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF