امکان تغییر خودرو در سامانه یکپارچه فراهم شد + نحوه تغییر خودرو در طرح یکپارچه

منبع خبر: مستقل آنلاین
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020230568401895424/%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%8C%DA%A9%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%85-%D8%B4%D8%AF-%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1