ایران؛ گورستان خودروهای فرسوده یا پارکینگ ارابه های مرگ؟

منبع خبر: روز نو
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020455025721540608/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%9B-%DA%AF%D9%88%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%AF%D9%87-%DB%8C%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DA%AF%D8%9F