ایران شانزدهمین خودروساز دنیا شد

منبع خبر: ف،ات خاورمیانه
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14030101141170401280/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%B4%D8%AF