ایست رییسی به گرانی خودرو!

منبع خبر: رو،مه تعادل
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020425544429303808/%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%21