این خودرو لوکس را 600میلیون بخرید

منبع خبر: 9 صبح
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020313752237592576/%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%B3-%D8%B1%D8%A7-600%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF