این خودرو چینی 300 میلیون است اما در ایران 3 میلیارد!

منبع خبر: منیبان
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020402284814755840/%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF%21