این شرکت ایرانی خودرو برقی می سازد؟

منبع خبر: فردای اقتصاد
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66858418/%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%9F