بازار سرگردان و تناقض آمارهای گمرک و وزیر صمت

منبع خبر: روز نو
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14030152022575620096/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B6-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D9%85%D8%B1%DA%A9-%D9%88-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B5%D9%85%D8%AA