بازگشت قرعه کشی ها ؛ آزموده را آزمودن در بازار عجیب خودرو

منبع خبر: خبر آنلاین
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66705473/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D8%B9%D9%87-%DA%A9%D8%B4%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%9B-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D8%AF%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1