بانک های عامل افتتاح حساب وکالتی برای خرید از ایران خودرو کدام هستند؟

منبع خبر: راهبرد معاصر
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66668043/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86