با واردات خودروهای کارکرده قیمت ها منطقی می شود

منبع خبر: خبرگزاری بازار
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14011249411410769920/%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF