بخشنامه مالیاتی جدید برای لوکس سواران/ نحوه رسیدگی به اعتراضات

منبع خبر: مهر
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65787624/%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%B3-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%2F-%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D8%AA