برندگان خرید ساینا S از سامانه یکپارچه چقدر سود کردند؟

منبع خبر: روز نو
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020438195316424704/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%8C%DA%A9%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%87-%DA%86%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF%D8%9F