بند هشتم دستورات خودرویی رییس دولت اجرایی شد

منبع خبر: وقایع روز
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66912776/%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D9%85-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D8%AF