بهروز حبیبی: تنها راه نجات اقتصاد، خصوصی سازی و ورود تکنولوژی استبهروز حبیبی از مدیران شرکت کروز می گوید، تنها راه نجات اقتصاد ایران خصوصی سازی است. حبیبی از مدیران قطعه سازی صنعت خودرو معتقد است فضای اقتصاد نباید دستوری باشد و تا سرحد ممکن باید تصدی گری ،ت کاهش پیدا کند. – ،ت باید درهای کشور را به روی صاحبان تکنولوژی باز کند. …
منبع خبر: انصاف نیوز
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14011232382893365248/%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AD%D8%A8%DB%8C%D8%A8%DB%8C%3A-%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%8C-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF