بورس؛ خسته و در انتظار

منبع خبر: رو،مه تعادل
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020503800401719296/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%D8%9B-%D8%AE%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1