تحویل پیش از موعد 6 هزار دستگاه از این خودرو به متقاضیان طرح فروش یکپارچه

منبع خبر: اعتماد آنلاین
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020210569405091840/%D8%AA%D8%AD%D9%88%DB%8C%D9%84-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%AF-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D9%87