تداوم کاهش قیمت خودرو در بازار آزاد / نبود مشتری بازار را بهم ریخت !

منبع خبر: جدید پرس
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020383257829330944/%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1