ترافیک سنگین در بزرگراه نواب/ آخرین وضعیت ترافیکی پایتخت

منبع خبر: مهر
دسته بندی خبر: اجتماعی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020403619200665600/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8%2F-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA