ترس واسطه گران از مالیات بر عایدی سرمایه

منبع خبر: اکو ایران
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14030201916686708736/%D8%AA%D8%B1%D8%B3-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B7%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87