تسلا از جنگ قیمتی خودرو عقب نشینی کرد؟

منبع خبر: ف،ات خاورمیانه
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14030101030323050496/%D8%AA%D8%B3%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%B9%D9%82%D8%A8-%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%9F