تصمیم قطعی شورای رقابت درباره قیمت خودروهای مونتاژی/ چرا خودروسازان به کاهش قیمت خودروها معترض هستند؟

منبع خبر: خبر آنلاین
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020213872635295744/%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85-%D9%82%D8%B7%D8%B9%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AA%D8%A7%DA%98%DB%8C%2F-%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86