تلفیقی از قدرت و کارایی با تکنولوژی پیشرفته باتری

منبع خبر: خبرگزاری بازار
دسته بندی خبر: اجتماعی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020460690971222016/%D8%AA%D9%84%D9%81%DB%8C%D9%82%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C