جاده های خراسان رضوی زیر بار ترافیک نوروزی| ناوگان باری با محدودیت تردد روبروست

منبع خبر: خبرگزاری بازار
دسته بندی خبر: اجتماعی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020124518072207360/%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C%26%23124%3B-%D9%86%D8%A7%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C