جبران بی کفایتی دولت از جیب مردم/ خودرو گران نشود تولید تعطیل می شود!

منبع خبر: ،ت بهار
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020109012906665984/%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C-%DA%A9%D9%81%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%DB%8C%D8%A8-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%2F-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%AF