جزییات یارانه بنزین برای خانواده های فاقد خودرو و تصمیم نهایی مجلس درباره قیمت بنزین

منبع خبر: عرشه آنلاین
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66848315/%D8%AC%D8%B2%DB%8C%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%88-%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85