حادثه اتوبان قم خودروی چینی را از رونق انداخت!

منبع خبر: وقت صبح
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14030210946672005120/%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%82%D9%85-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%82-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA%21