حادثه هولناک در تبزیز/ راننده بیچاره در اسید زنده زنده سوخت

منبع خبر: 9 صبح
دسته بندی خبر: حوادث


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020301568122320896/%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87-%D9%87%D9%88%D9%84%D9%86%D8%A7%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A8%D8%B2%DB%8C%D8%B2%2F-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%DB%8C%DA%86%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87