حضور فعال سایپایدک در طرح خدمات و امداد اربعین حسینی

منبع خبر: صفحه اقتصاد
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020501803106334720/%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C