حلقه ترددبرای خودروهای دودزا تنگ تر شد/130رمز ابطال دراختیار پلیس

منبع خبر: مهر
دسته بندی خبر: اجتماعی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020612071996860416/%D8%AD%D9%84%D9%82%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%AF%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%AF%D8%B2%D8%A7-%D8%AA%D9%86%DA%AF-%D8%AA%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%2F130%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%B3