خبر بد برای متقاضیان خودروسایت سامانه باید از روز گذشته فعال می شده تا مشتریان بتوانند برای انتخاب پنج اولویت خودرویی مورد نظر خود اقدام کنند و در لیست ،ت دهی یا حق تقدم ،ید خودروهای داخلی بر مبنای لیست انتظار قرار بگیرند. – وقایع روز ـ سرویس اقتصادی؛ گام دوم مشارکت در مرحله دوم فروش یکپارچه …
منبع خبر: وقایع روز
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020355950899429376/%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88