خبر شبانه از حذف سامانه یکپارچه فروش خودرو/ عرضه جدید خودرو چگونه خواهد بود؟

منبع خبر: تازه نیوز
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020728585954336768/%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%8C%DA%A9%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%2F-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF